หน้าแรก

คำกล่าวเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษากองทุนสุขภาพเขียว
ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

Siamthai Update|โครงการกองทุนสุขภาพเขียวGHF อภิญญา เลค วิว| 13 มิ.ย.60 ตอนที่ 1

Siamthai Update|โครงการกองทุนสุขภาพเขียวGHF อภิญญา เลค วิว| 28 มิ.ย.60 ตอนที่ 2

" ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ "
อ.เชาว์วัช หนูทอง ประธาน ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี / นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธาน กองทุนสุขภาพเขียวGHF
นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.30น. จันทร์ 21ส.ค.60 ช่อง๑๓สยามไทย

" ผลิตคน-ผลผลิต...โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ GHF (ตอน 1) "
นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว GHF / อริย์ธัช โกศลวงศ์จรัส นักเรียนรุ่น1 โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ GHF
นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.30น. จันทร์ 3 ก.ค.60 ช่อง๑๓สยามไทย

" ผลิตคน-ผลผลิต...โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ GHF (ตอน2) "
ศักดิ์ชาย อินทะแพทย์ กรรมการ กองทุนสุขภาพเขียวGHF / มานิต ลอยถาดทอง นักเรียนรุ่น1
นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.30น. พุธ 19ก.ค.60 ช่อง๑๓สยามไทย

 

 เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

หนุ่ม-สาว เกษตรกร ตามรอยเท้าพ่อ

ตอนที่ 1


หนุ่ม-สาว เกษตรกร ตามรอยเท้าพ่อ

ตอนที่ 2

 

 

กองทุนสุขภาพเขียว เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความเห็นตรงกันในเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมโดยตระหนักถึงพื้นฐานองค์ความรู้ในภูมิปัญญาไทย และความอุดมสมบูรณ์ในความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทัศนะมุมมองและความรู้ความเข้าใจต่อชีวิตและโลกเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานเบื้องต้นของการดำเนินชีวิตทั้งมวล ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องชีวิต สัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องชีวิต คือ มีความรู้ ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงในเรื่องชีวิต ชีวิตคืออะไร? อะไรคือกลไกของชีวิต? อะไรคือสิ่งหล่อเลี้ยงอิงอาศัยของชีวิต? เป้าหมายของชีวิตอยู่ตรงไหน? วิธีการอันจักนำไปสู่เป้าหมายของชีวิตคืออันใด? เป็นคำถามพื้นฐานของผู้ปรารถนาความสุขในทุกมิติของชีวิต หากไม่รู้ความจริงในเรื่องของชีวิตแล้วไซร้ จักมีความสุขในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ในระดับต่างๆ ในขั้นตอนของชีวิตต่างๆได้อย่างไร?

แต่ที่ทุกท่านได้ประสบพบเห็นโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็คือ สุขภาพส่วนกายจะดีได้ก็ต่อเมื่อได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ไม่มีสารพิษเจือปน และรับประทานให้ถูกต้องตรงตามความเป็นไปของชีวิตในวัยที่แตกต่างกันไป อาหารจึงเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงอิงอาศัยโดยพื้นฐานของชีวิตส่วนกายที่ทุกท่านควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกของการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และนำมาซึ่งการก้าวพัฒนาต่อไปได้

กองทุนสุขภาพเขียว มีความตระหนักรู้ในความจริงที่ว่า การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องอาหารการกิน เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยพื้นฐานที่จักนำไปสู่การที่จะมีสุขภาพกายที่ดี ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ยังมีทางออกอย่างเป็นรูปธรรมของอาหารที่มีคุณภาพ ไร้สารพิษ ให้เป็นทางเลือกอย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งไทยด้วย

ด้วยแนวคิดเช่นนี้ กองทุนสุขภาพเขียว จึงมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการกับบุคคล องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดภาคีเชื่อมโยงไปในทุกภาคส่วนก่อให้เกิดเป็นพลังสุขภาพเขียว จนเกิดเป็นวิถีชีวิตการเกษตรโดยพื้นฐานของสังคมไทย สังคมไทยก็จักพึ่งตนเองได้ ทั้งในด้านวัตถุดิบ และการแปรรูป สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษที่หลากหลายรูปแบบบนความหลากหลายทางชีวิภาพของประเทศไทย ประเทศไทยจักได้ชื่อว่า "ครัวโลก" ที่ปลอดภัยอย่างมีคุณค่าที่แท้จริง

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ เกิดจากการบูรณาการศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย ที่มีแนวคิดแนวทางในการที่จักให้การกสิกรรม และเกษตรกรรมในประเทศไทยไปสู่การเป็นฐานครัวโลกซึ่งผลิตอาหารไร้สารพิษ โดยให้คนไทยได้รับประโยชน์ก่อนเป็นเบื้องต้น คือ บริโภคอาหารไร้สารพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อจากนั้นนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สหกรณ์ หรือรูปแบบต่างๆที่เกิดจากการมีส่วนร่วมผลักดันของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อพร้อมจึงพัฒนาต่อยอดด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆที่สามารถจำหน่ายไปยังตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยคำนึงถึง คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม ที่จักเป็นพลังแห่งคุณธรรมความดีงามบนฐานของมนุษยธรรมที่พึงจักมีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกันนี้

สิ่งที่จักต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานเดิมของประเทศไทยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าต่อวิถีชีวิตอันงดงาม ก็คือ การสร้างเครือข่ายไร้สารพิษในทุกมิติ ซึ่งก็คือ ในเรื่อง วัตถุดิบ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป โลจีสติคส์ การตลาดสีเขียว จนถึงผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ ทั้งบุคคล ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม จนถึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมดังที่กล่าวมานั้น และเห็นโดยชัดเจนว่า สิ่งที่เป็นพื้นฐานของเป้าหมาย ทิศทาง ที่จักก้าวเดินไปนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ มนุษย์ที่รู้คุณค่าความหมายของชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต นั่นก็คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ที่จักต้องมีคุณภาพที่ดี ไม่มีสารพิษ มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น

  • committee350.jpg
   กองทุนสุขภาพเขียว เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความเห็นตรงกันในเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมโดยตระหนักถึงพื้นฐานอ...

  • Dr.Athit3501.jpg
   ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวทางของกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รายชื่อที่ปรึกษากองท...
  • committee350.jpg
   คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว (GHF) นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธาน (อดีต เลขาธิการพรรคพลังธรรม) คุณอำนาจ หมายยอดกลาง รองประธาน (โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก...
  • earth-globe-space.1.jpg
   ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ เรื่องราว และหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร...

  • unspecified350.jpg
   นพ.ระวี มาสฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว ได้พูดคุยในรายการ siamthai update เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในหัวข้อ "เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
  • ThaiGAP 350.jpg
   อ่านต่อ ไปที่ Thai GAP 2 / 2
  • 350.jpg
   โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้ว...

  • manit3501.jpg
   การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวเพื่อติดตามการกลับไปสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพ...

  • ภาสกร350.jpg
   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณภาสกร เขียวขจี แห่งบ้านไร่เขียวขจี ภาสกรฟาร์ม หมู่ที่ 2 บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตรา...
  • ch350.jpg
   คุณธนพัต นุวัตดี กรรมการ กองทุนสุขภาพเขียว ได้มีโอกาสไปในส่วนของงานประชาสัมพันธ์กองทุนสุขภาพเขียวให้กับ นศ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และก็ได้รับความสนใจจากกลุ่ม นศ. ที่กำล...
Visitors: 29,057