ภาพกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของระบบนิเวศประเทศไทย อันประกอบด้วยระบบภูมิปัญญาไทยที่มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเองและผสมผสาน ด้วยฐานความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทย ด้วยเหตุนี้การผลักดันให้เป็นแผนการเกษตรแห่งชาติจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุผล และเห็นโดยชัดเจนว่า สิ่งที่เป็นพื้นฐานของเป้าหมาย ทิศทาง ที่จักก้าวเดินไปนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ มนุษย์ที่รู้คุณค่าความหมายของชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต นั่นก็คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ที่จักต้องมีคุณภาพที่ดี ไม่มีสารพิษ มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น

การพัฒนามนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทยในทุกมิติ เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย เป้าพึงประสงค์ของโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ก็คือ การสร้างและพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ ในการที่จักใช้วิชาการความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้ผลิตเพาะปลูกกสิกรรมไร้สารพิษได้จริง และจนถึงขั้นสร้างเครือข่ายการตลาดสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิผล


 • 1479216410296
  ภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ ละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 • p350.jpg
  วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทุนสุขภาพเขียว ซึ่งจากนี้ไปคืออดีตที่จักเป็นตำนานเล่าขานสู่แวดวงกสิกรรมไร้สารพิษ หรือ เกษตร...

 • รุ่น3350.jpg
  นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ช...

 • st350.jpg
  โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของ...
  • 350.jpg
   โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของ...

  • meeting350.jpg
   พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์...
  • รุ่น1350.jpg
   สภากาแฟเวทีชาวบ้าน "หนุ่ม-สาว เกษตรกรรม...ตามรอยเท้าพ่อ" ช่วงที่1 20/12/2016นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว, นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษรุ่น 1Official Website : http:...
  • p3501.jpg
  • s350.jpg
   เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 59 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ณ ที่ทำการ โดยมีผู้เข้า...
  • s3501.jpg
   จากการสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในระยะสั้นจากองค์กรต่างๆมาแล้ว และได้ผ่านการปฏิบัติมาพอสมควร จึงถือได้ว่าล้วนแต่เป็...
Visitors: 27,000