นักเรียนรุ่นที่ 4 (24 ก.พ. 60)

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของระบบนิเวศประเทศไทย อันประกอบด้วยระบบภูมิปัญญาไทยที่มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเองและผสมผสาน ด้วยฐานความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทย ด้วยเหตุนี้การผลักดันให้เป็นแผนการเกษตรแห่งชาติจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุผล และเห็นโดยชัดเจนว่า สิ่งที่เป็นพื้นฐานของเป้าหมาย ทิศทาง ที่จักก้าวเดินไปนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ มนุษย์ที่รู้คุณค่าความหมายของชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต นั่นก็คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ที่จักต้องมีคุณภาพที่ดี ไม่มีสารพิษ มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น

การพัฒนามนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทยในทุกมิติ เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย เป้าพึงประสงค์ของโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ก็คือ การสร้างและพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ ในการที่จักใช้วิชาการความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้ผลิตเพาะปลูกกสิกรรมไร้สารพิษได้จริง และจนถึงขั้นสร้างเครือข่ายการตลาดสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิผล

 ซึ่งมีแนวทางในการฝึกฝนเรียนรู้ โดยสังเขป คือ

ในช่วงแรก    ประมาณ 10 วัน ฝึกฝนเรียนรู้ที่ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ในช่วงที่สอง ประมาณ 2-3 วัน ฝึกฝนเรียนรู้ที่ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ในช่วงที่สาม ประมาณ 3 สัปดาห์ ฝึกฝนเรียนรู้ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านไร่ภาสกร อำเภอเมือง จังหวัดตราด

นักเรียน รุ่นที่ 4

1.นายเมษยน วัฒนกูล กาฬสินธุ์
2.นายพิตติพรรธน์ อธิคมนัน สุโขทัย
3.น.ส.ทิพย์สุดา ชมกลิ่น อุบลราชธานี

 

เริ่มการเรียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


 • ba
  การปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 4 ในช่วงเช้า ที่กรุงเทพมหานคร ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว นพ.ระวี มาศฉมาดล คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูล...

 • 25
  ภาพกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนรุ่นที่ 4 ได้ฝึกฝนเรียนรู้

 • 1479216410296
  ภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ ละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 • p350.jpg
  วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทุนสุขภาพเขียว ซึ่งจากนี้ไปคืออดีตที่จักเป็นตำนานเล่าขานสู่แวดวงกสิกรรมไร้สารพิษ หรือ เกษตร...

 • รุ่น3350.jpg
  นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ช...
Visitors: 27,000