นักเรียนรุ่นที่ 3 (22 ม.ค. - 23 ก.พ. 60)

นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

นักเรียน รุ่นที่ 3

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ประกอบด้วย ดังนี้

1.นายทองมา สัญญะ  อุตรดิตถ์
2.นายณัฐพงษ์ ธงสอาด  ประจวบคีรีขันธ์
3.นายคงณัฐ โชติภัทรศรี  ประจวบคีรีขันธ์
4.น.ส.โสภิลักษณ์ ธัญสิริวิภพ  กรุงเทพมหานคร
5.นายกฤษณะศักดิ์ หนูเริก อุดรธานี

  เริ่มการเรียน วันที่ 22 มกราคม 2560 สำเร็จการเรียน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมต่างๆที่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 3 ได้ฝึกฝนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Learning by Doing เป็นการเรียนการสอนที่เรียกว่า Practice ในต่างประเทศให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้พัฒนาที่เป็นจริง

* สิ่งที่กำลังฝึกฝนเรียนรู้ ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆธรรมดาๆ แต่นั่นคือ ความยิ่งใหญ่พื้นฐานที่แผ่นดินนี้และโลกใบนี้ต้องการ *
 *สายตามองไปทั่วโลก แต่ต้องเริ่มต้นจากจุดที่เรายืน*

# เธอ คือ ความหวัง #


 • 60-01-21
  นักเรียน รุ่นที่ 3 ได้เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 60 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต หลังจากนั้นก็เริ่มเรียนรู้ฝึกฝนที่ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี เมื่อวั...

 • 1479216410296
  ภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ ละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 • p350.jpg
  วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทุนสุขภาพเขียว ซึ่งจากนี้ไปคืออดีตที่จักเป็นตำนานเล่าขานสู่แวดวงกสิกรรมไร้สารพิษ หรือ เกษตร...

 • st350.jpg
  โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของ...
Visitors: 27,001