กิจกรรม

การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวเพื่อติดตามการกลับไปสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดตราดภายหลังจากการสำเร็จหลักสูตรการฝึกฝนเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ใช้เวลา 5 สัปดาห์ของนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษที่ชื่อ คุณมานิต ลอยถาดทอง

 

การลงพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวเพื่อร่วมประชุมแสวงหาความร่วมมือในด้านกสิกรรมไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์กับเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หนองคันทรง จังหวัดตราด พร้อมทั้งแนะนำกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลหนองคันทรง จังหวัดตราด

 

รายงานการผลการติดตาม คุณมานิต ลอยถาดทอง (รุ่น1 )

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ

ณ.ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด  โดยภารกิจดังนี้

  1. ร่วมการโยนนาในแปลงสาธิตกับเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และเกษตรกร
  2. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางร่วมทางในการเกษตรอินทรีย์และการเป็นเครือข่ายของGHF ในอนาคต
  3. ศึกษาดูงานการส่งผักอินทรีย์ปลอดสารที่ได้ใบรับรองสามารถส่งขายในประเทศ และต่างประเทศ

สรุป จากภารกิจ

1. คุณ มานิต  ลอยถาดทอง (นร.รุ่น1) โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กลุ่มเกษตรกรที่ทำนา โดยวิธีการทำนาโยนแบบอินทรีย์ 40x 40 ซึ่ง คณะ GHF เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและคณะ พร้อมกลุ่มเกษตร ได้ร่วมกันโยนกล้าข้าว ในพื้นที่แปลงสาธิตของเกษตรกรท่านหนึ่งที่มอบที่นา 1ไร่ ให้กับคุณมานิต ลอยถาดทอง เพื่อเผยแพร่ความรู้การทำนาโยนแบบอินทรีย์ ตั้งแต่วิธีการเพาะกล้า เตรียมแปลง โยนกล้าข้าว พร้อมดูแลตลอดจนไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป

2. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางร่วมทางในการเกษตรอินทรีย์และการเป็นเครือข่ายของGHF ในอนาคต

จากการประชุมร่วมระหว่าง กองทุนGHF เกษตรจังหวัดตราด เกษตรอำเภอและคณะ พร้อมกลุ่มเกษตรกร ได้ปรึกษาแนวทางการร่วมมือกันของทั้ง 3 หน่วยงานเพื่อเป็นเครือข่ายในอนาคต  ซึ่งในรายละเอียด

ทางกองทุนGHF ก็ได้ชี้แจง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ของกองทุน GHF พร้อมทั้งผลผลิตที่ได้จากการโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สาร ก็คือคุณมานิต ลอยถาดทอง นั่นเอง

ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ (เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และคณะ ) ก็พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณของรัฐบางส่วนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ 

ส่วนกลุ่มเกษตร ก็ยินดีและพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายของกองทุน GHF โดย ทางกองทุน GHF เป็นพี่เลี้ยงในการประคับประคองกลุ่มเกษตรกร เช่น การอบรมความรู้เพิ่มเติมในแนวทางกสิกรรมไร้สารพิษ , การช่วยหาตลาดในแนวทางให้กลุ่มเกษตรกรไปออกงานต่างๆ  ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด, เป็นต้น โดยมอบหมายให้ นายมานิต ลอยถาดทอง เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

Visitors: 27,001