นักเรียนรุ่นที่ 2 (19 ธ.ค. 59 - 21 ม.ค. 60)

วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทุนสุขภาพเขียว ซึ่งจากนี้ไปคืออดีตที่จักเป็นตำนานเล่าขานสู่แวดวงกสิกรรมไร้สารพิษ หรือ เกษตรอินทรีย์ ในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามาจนครบหลักสูตรเบื้องต้น ถือเป็นบุคลากรที่เป็นความหวังของกองทุนสุขภาพเขียว ที่มีคุณค่าความหมายต่อการที่จักไปสานฝัน สร้างฐานการผลิตและการตลาด ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆทางเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งถักทอร้อยรัดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในลำดับต่อไป พร้อมทั้งเป็นวันที่ส่งไม้ต่อการเรียนรู้ฝึกฝนไปสู่รุ่นที่ 2 ด้วย ทางกองทุนสุขภาพเขียวขอเป็นกำลังใจ และขอเป็นหนึ่งในกำลังพื้นฐานที่จักช่วยผลักดันให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนาที่ตั้งใจมา จงทุกประการ...เธอคือ ความหวัง....

 

นักเรียน รุ่นที่ 2

1.นายวีระวัฒน์   เพชรส่องแสง เพชรบูรณ์
2.น.ส.อารีย์       พงษ์ไชยโสภณ เพชรบุรี
3.นายกฤษณศักดิ์ หนูเริก อุดรธานี

เริ่มต้นเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำเร็จการเรียน วันที่ 21 มกราคม 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 59 เป็นวันที่กองทุนสุขภาพเขียวได้ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 2 ณ สำนักงานกองทุนสุขภาพเขียว กรุงเทพมหานคร โดยประธานกองทุนฯ นพ.ระวี มาศฉมาดล ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลแนวทางการเรียนรู้ หลังจากนั้นได้นำคณะนักเรียนรุ่นที่ 2 เดินทางไป ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อพบกับนักเรียนรุ่นที่ 1 ซึ่งถือว่าสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นแล้วพาเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อแต่ละท่านก็จักนำความรู้ประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติจริง ณ ฐานภูมิลำเนาของแต่ละท่าน กองทุนสุขภาพเขียว ขอเป็นกำลังใจ และสนุบสนุนทุกท่านในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ และศูนย์สุขภาพเขียวในลำดับต่อไป.....เธอคือ ความหวัง......


  • 1479216410296
    ภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ ละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

  • รุ่น3350.jpg
    นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ช...

  • st350.jpg
    โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของ...
Visitors: 27,000