พณ.ทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 5 ปี ดันไทยฮับอาเซียน

พณ.ทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 5 ปี ดันไทยฮับอาเซียน
มติชนออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

ที่จังหวัดยโสธร นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน ยโสธรออแกนิกส์แฟร์ 2016 ว่า กระทรวงมีนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยกระดับรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรของประเทศ ให้ก้าวพ้นจากการติดกับดัก การขายสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์ราคาต่ำและแข่งขันสูง โดยได้ส่งเสริมรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ผสมผสานแนวคิดยุคใหม่ และเจาะตลาดเฉพาะที่ใส่ใจการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


สำหรับจังหวัดยโสธร ถือเป็นแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ และครบวงจรทั้งข้าว ผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ ปศุสัตว์ รวมทั้งมีการบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตแปรรูป และได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน’ จึงยกย่องเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศ (ยโสธรโมเดล)
นางอภิรดีกล่าวอีกว่า กระทรวงได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-64 ด้วยวิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในอาเซียน ” โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.สร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2.ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 3.พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ และ 4.พัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ โดยหวังช่วยให้ไทยได้ส่วนแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
” ตลาดการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท และมีอัตราเติบโต 20% ต่อปี โดยประเทศไทยมีมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ประมาณ 2,300 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตกว่า 10% ต่อปี และมีการส่งออกไปต่างประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี” นางอภิรดีกล่าว

อ้างอิง : http://www.matichon.co.th/news


 • unspecified350.jpg
  นพ.ระวี มาสฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว ได้พูดคุยในรายการ siamthai update เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในหัวข้อ "เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

 • ThaiGAP 350.jpg
  อ่านต่อ ไปที่ Thai GAP 2 / 2

 • ThaiGAP 350.jpg
  จบ กลับไปหน้าแรก Thai GAP 1 / 2

 • อินทรีย์350.jpg
  ถกเถียงกันมาระยะหนึ่งแล้ว ถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการประกาศใช้ มาตรฐานบังคับการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกวันนี้ในท้องตลาด เราจะเห็นผลผลิตทางการเกษตรส่วนหนึ่งแสดงฉลากที่ม...

 • content_194350.jpg
  สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559 ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม 17-18 ตุลาคม 2559, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร สังคมและชุมชนท้องถิ่นไทยกำลังเผชิ...

 • thumb350.jpg
  ไม่ว่าจะช่วงเทศกาลกินเจ หรือช่วงปกติ การทานผักเป็นเรื่องที่เราควรทำเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี แต่ข่าวร้ายคือ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.ศิริราช) ตรวจพบสารเคมีตกค้างจากย...

 • thaipan_press_4_4_2559_2 350.jpg
  การตรวจพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 6 ชนิดที่ถูกแบนไปแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตกค้างถึง 29 ตัวอย่าง จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้จำนวน 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% สะท้อนคว...

 • vegetables-fruit350.jpg
  Published on Feb 11, 2014 การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหาร และโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื...

 • food350.jpg
  Published on Sep 29, 2016 แขกรับเชิญในวันนี้ เป็นเรื่องราวร็อกเกอร์หญิงของเมืองไทย คุณแหวน ฐิติมา สุตสุนทร ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโล...

 • supachailor350.jpg
  เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2558 ดูเหมือนจะเริ่มกลับเข้าสู่โหมดของการขยายตัวอีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา ยกเว้นในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประสบปัญหาอย่างมาก...

 • statistic.jpg
  เกษตรอินทรีย์ไทยในปีที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเริ่มกลับเข้าสู่โหมดของการขยายตัวอีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงเล็กน้อยในปีก่อนหน้า ยกเว้นในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประสบปัญหาอย่างมาก จ...

 • organic350.jpg
  การทำเกษตรกรรมของไทยมักประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากรายจ่ายในการจัดซื้อสารเคมีจำนวนมาก มาใช้เพื่อเร่งผลผลิต อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตที่ได้มีราคาตกต่ำ การขาด...

 • maxresdefault350.jpg
  Published on Dec 3, 2015 - คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)- ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- คุณวัชรพล แดงสุภา กรีนพีซ เอเชียตะวัน...

 • GMO-VS-Organic350.jpg
  Published on Oct 21, 2014 โดย..- นางสาวสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค- นายวัลลัภ พิชญ์พงศา สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย- ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ บริษัทผลิตข้าวโพดหวาน/นักปรับปรุ...

 • content_350.png
  Published on Aug 19, 2015 ทิศทางของระบบเกษตรและอาหารประธานการอภิปราย : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญอนาคตเกษตรกรรมไทยในมุมมอง “เกษตรเชิงนิเวศ” โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดินอนาคตเ...

 • ทุเรียน.jpg
  คุยกันเรื่อง Durian Society ในรายการคิด เพื่อไทย ออกอากาศเมื่อ ๔ มค. ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑/๒ เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2017 คุยกันเบาๆ เรื่องภาพรวมของ Durian Society ในช่องที่ TV ๒๔ คุยกัน...
Visitors: 26,987