นักเรียนรุ่นที่ 1 (15 พ.ย. - 19 ธ.ค. 59)

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของระบบนิเวศประเทศไทย อันประกอบด้วยระบบภูมิปัญญาไทยที่มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเองและผสมผสาน ด้วยฐานความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทย ด้วยเหตุนี้การผลักดันให้เป็นแผนการเกษตรแห่งชาติจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุผล และเห็นโดยชัดเจนว่า สิ่งที่เป็นพื้นฐานของเป้าหมาย ทิศทาง ที่จักก้าวเดินไปนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ มนุษย์ที่รู้คุณค่าความหมายของชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต นั่นก็คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ที่จักต้องมีคุณภาพที่ดี ไม่มีสารพิษ มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น

การพัฒนามนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทยในทุกมิติ เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย เป้าพึงประสงค์ของโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ก็คือ การสร้างและพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ ในการที่จักใช้วิชาการความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้ผลิตเพาะปลูกกสิกรรมไร้สารพิษได้จริง และจนถึงขั้นสร้างเครือข่ายการตลาดสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิผล

นักเรียน รุ่นที่ 1

1.น.ส.วันชนก     สมร่าง  เชียงใหม่
2.นายทวีศักดิ์     สากระแสร์ ราชบุรี
3.นายธนพัต       นุวัตดี เชียงใหม่
4.นายมานิต โชติภัทรศรี ตราด

 เริ่มการเรียน วันที่ 15 พฤศจิกายน สำเร็จการเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2559


 • วันชนก350.jpg
  วันชนก สมร่างอายุ 22 ปีอยู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยแม่มี 10 ไร่ (8 ไร่ แม่ปลูกข้าวใช้เคมี)ขอแม่มาทำเกษตร 2 ไร่ปล...

 • ธนพัต350.jpg
  คุณธนพัต นุวัตดี อายุ 36 ปี อยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษา ปวช. รร.เพาะช่างเชียงใหม่ มีประสบการณ์ทำงานในหลากหลายด้าน เช่น ธุรกิจรถเช่า รับเหมาก่อสร้าง ไร่นาสวนผสม มีพื้...

 • manit350.jpg
  คุณนายมานิต ลอยถาดทอง อายุ 66 ปี อยู่อำเภอเมือง จังหวัดตราด การศึกษา จบ ม.3 ทำสวน บนพื้นที่ 3 ไร่ จำพวก เงาะ ลองกอง มังคุด โดยใช้วิธีธรรมชาติ ทำอาชีพเสริมด้วยการเพาะเห็ด ปัจจุบันมี...

 • Tw350.jpg
  คุณทวีศักดิ์ สากะแสร์ อายุ 40 ปี อยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันเป็นเกษตรกร ปลูกข้าวโพด แตงกวา ถั่วผักยาว ในพื้นที่ 7 ไร่ โดยใช้วิธีธรรมชาติ ส...

 • 3505.jpg
  นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 1.น.ส.วันชนก สมร่าง (เชียงใหม่)2.นายทวีศักดิ์ สากระแสร์ (ราชบุรี) 3.นายธนพัต นุวัตดี (เชียงใหม่) 4.น...

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

ภาพแห่งความภูมิใจในความสำเร็จแห่งการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาของนักเรียน รุ่นที่ 1

ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 

   

  

  

  

ภาพกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ ละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


 • p350.jpg
  วันนี้ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทุนสุขภาพเขียว ซึ่งจากนี้ไปคืออดีตที่จักเป็นตำนานเล่าขานสู่แวดวงกสิกรรมไร้สารพิษ หรือ เกษตร...

 • รุ่น3350.jpg
  นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ช...

 • st350.jpg
  โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของ...
Visitors: 26,999