โฮมสเตย์ในที่ต่างๆ

  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    


  • h350.jpg
    ฐานข้อมูลโฮมสเตย์ เพิ่มความมั่นใจ ครบถ้วน ฉับไว ท่องเที่ยว และเลือกพักแบบ “โฮมสเตย์” ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งก...

  • hm350.jpg
    เพื่อเป็นการรับประกันโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจเมื่อไปท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กำหนดให้มีการประเมิน “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” เพื่อตรวจประเมิน...
Visitors: 27,037