โฮมสเตย์ไทย

ใครๆ ก็เป็น “เจ้าบ้าน” ได้ เพียงแค่ให้การต้อนรับแขกที่มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติ มิตร ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเหมือนมาพักบ้านญาติ ทั้งนี้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้องรู้จักวิธีการ กระบวนการที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานที่ดี เป็นที่ยอมรับได้ด้วยเช่นกัน

ท่องเที่ยว และเลือกพักแบบ “โฮมสเตย์” ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่ของบ้านพักอาศัยและอาหารเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว เสมือนเป็นสมาชิกหรือญาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวและพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ นักท่องเที่ยวได้พบเจอผู้คน สัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในรูปแบบเรียบง่าย ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชนบทที่แปลกไปจากที่เคย 

เลือกเที่ยว เลือกพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับประกันความมั่นใจในการได้รับบริการด้านที่พัก อาหารที่ได้รับมาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะ มีกิจกรรม และรายการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย และยังได้ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชนอย่างทั่วถึง “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”
มีอายุคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ยังมีการให้บริการที่ดีอยู่เสมอๆ

ที่มา : โฮมสเตย์ไทย กรมการท่องเที่ยว


  • h350.jpg
    ฐานข้อมูลโฮมสเตย์ เพิ่มความมั่นใจ ครบถ้วน ฉับไว ท่องเที่ยว และเลือกพักแบบ “โฮมสเตย์” ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งก...

  • hm350.jpg
    เพื่อเป็นการรับประกันโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจเมื่อไปท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กำหนดให้มีการประเมิน “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” เพื่อตรวจประเมิน...

  • h3502.jpg
Visitors: 26,987