พัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism

เผยแพร่เมื่อ 10 ส.ค. 2016

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 6/2559 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี โดยไม่กระทบต่อการบริการประชาชนไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข **********10 สิงหาคม 2559

Visitors: 26,987