ปัญหาและแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

 • การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 

  เพื่อศึกษาปัญหาในการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศไทย และศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คนด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และแบบต่อเนื่อง จากการศึกษา พบว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนดังนี้ 1) ปัญหารัฐบาลไม่มีความชัดเจนและการสนับสนุนต่ำ 2) ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีจำนวนน้อย 3) ผู้บริโภครู้จักเกษตรอินทรีย์จริงๆ มีน้อย 4) ห้างไม่ให้ความสำคัญกับจุดขาย แนวทางในการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ 1) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภคและผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3) สนับสนุนระบบการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 4) สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 5) จัดตั้งศูนย์ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

 • This research aimed to study the problems and development of organic agricultural market in Thailand. This was the quantitative research using the in-depth interview with 5 specialists by selected the purposive a snowball samplings. The research revealed 4 emergency problems of the organic agricultural market in Thailand as followed : 1) the government had no real action and support for organic agricultural market, 2) there were a small numbers of farmers, 3) the number of consumers who knew organic agricultural were low and 4) there was not attractive for selling in supermarket. There are 5 ways to develop the organic agricultural market in Thailand as followed : 1) to fully support in development of organic agricultural market, 2) to transfer knowledge and understanding for consumers and distributors by government sectors, 3) to support the extensive system in efficiency production of organic agriculture, 4) to support research in development of organic agriculture and 5) to establish organic agricultural center at national level.

อ้างอิง : พีรชัย กุลชัย และ อิสระ อินทรสูต. (2550). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 


 • อาหารออแกนิค.jpg
  อาหารอินทรีย์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ผักอินทรีย์ที่ตลาดเกษตรกรในอาร์เจนตินา อาหารอินทรีย์(อังกฤษ:organic food) เป็นผลผลิตจากการทำไร่นาอินทรีย์ปัจจุบัน สหภาพยุโรป สหร...

 • veg350.jpg
  เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทั้ง ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพ ทางธรรมชาติของพืช สัตว...

 • g350.jpg
  มาตรฐานและการขอใบรับรองผักปลอดสาร ในปัจจุบันมีผักปลอดสารพิษออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย โดยในท้องตลาดจะมีตราหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกที่มาของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าที่ซื้อ...

 • 900.jpg
  ถ้าหากย้อนความไปถึงยุคฟองสบู่แตกในปี 2540 มีภาคเกษตรของประเทศไทยภาคเดียวที่เป็นภาคธุรกิจและการค้า ไม่ประสบปัญหามากนัก นับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รัฐบาลและนักวิเคราะห์ มองว่าการเกษตรไท...

 • IMG_20160802_174559.jpg
  ปุ๋ยอินทรีย์ ทางเลือกการจัดการปัญหาขยะ •ขยะตกค้าง การเผาขยะในที่โล่ง การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบต่อทัศนียภาพ คือปัญหา สําคัญด้านการจัดการขยะชุมชน และมลพิษจากของเสียชุมชน •กา...

 • 9001.jpg
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน ...

 • พรบ.jpg
  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย ที่จัดทำด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากสังคมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ระยะเวลาถึง 8 ปีเต็มจ...

 • greenBuss350.jpg
  ช่องทางการตลาดของธุรกิจสีเขียว “ได้ผลผลิตมาแล้ว จะเอาไปขายใคร” เรื่อง : อาศิรา พนาราม เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าตอนนี้ทั่วทุกมุมโลกกำลังเริ่มจริงจังกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรา...

 • m350.jpg
  การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2016อีกหนึ่งองค์ความรู้ด้านระบบการแลกเปลี่ยนและ...

 • organic350.jpg
  ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Business) “เกษตรอินทรีย์” เป็นระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุ...

 • SF350.jpg
Visitors: 26,987