รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในระยะสั้นจากองค์กรต่างๆมาแล้ว และได้ผ่านการปฏิบัติมาพอสมควร จึงถือได้ว่าล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาแล้วในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่เป็นประเด็นความต้องการร่วมกันก็คือ ต้องการความเป็นระบบของการผลิต และการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนากสิกรรมไร้สารพิษเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความสมดุล และความต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญก็คือ การพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีความสามารถ และมีการสร้างเครือข่าย ทั้งเครือข่ายวัตถุดิบ เครือข่ายการผลิต เครือข่ายการแปรรูป เครือข่ายการรับรองมาตรฐานโดยกลุ่ม เครือข่ายการตลาด เครือข่ายผู้บริโภค ตลอดจนถึงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ


  • meeting350.jpg
    พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์...

  • รุ่น1350.jpg
    สภากาแฟเวทีชาวบ้าน "หนุ่ม-สาว เกษตรกรรม...ตามรอยเท้าพ่อ" ช่วงที่1 20/12/2016นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว, นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษรุ่น 1Official Website : http:...

  • p3501.jpg

  • s350.jpg
    เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 59 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ณ ที่ทำการ โดยมีผู้เข้า...
Visitors: 26,999