การประชุม

การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1/2559

ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 

การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 2/2559 ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 3/2559 ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559


  • Dr.Athit3501.jpg
    ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวทางของกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รายชื่อที่ปรึกษากองท...

  • committee350.jpg
    คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว (GHF) นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธาน (อดีต เลขาธิการพรรคพลังธรรม) คุณอำนาจ หมายยอดกลาง รองประธาน (โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก...

  • logoGHF3.png

  • meeting350.jpg
    การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร จากโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคา...
Visitors: 27,037