กองทุนสุขภาพเขียว

กองทุนสุขภาพเขียว เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความเห็นตรงกันในเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมโดยตระหนักถึงพื้นฐานองค์ความรู้ในภูมิปัญญาไทย และความอุดมสมบูรณ์ในความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทัศนะมุมมองและความรู้ความเข้าใจต่อชีวิตและโลกเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานเบื้องต้นของการดำเนินชีวิตทั้งมวล ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องชีวิต สัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องชีวิต คือ มีความรู้ ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงในเรื่องชีวิต ชีวิตคืออะไร? อะไรคือกลไกของชีวิต? อะไรคือสิ่งหล่อเลี้ยงอิงอาศัยของชีวิต? เป้าหมายของชีวิตอยู่ตรงไหน? วิธีการอันจักนำไปสู่เป้าหมายของชีวิตคืออันใด? เป็นคำถามพื้นฐานของผู้ปรารถนาความสุขในทุกมิติของชีวิต หากไม่รู้ความจริงในเรื่องของชีวิตแล้วไซร้ จักมีความสุขในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ในระดับต่างๆ ในขั้นตอนของชีวิตต่างๆได้อย่างไร?

แต่ที่ทุกท่านได้ประสบพบเห็นโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็คือ สุขภาพส่วนกายจะดีได้ก็ต่อเมื่อได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ไม่มีสารพิษเจือปน และรับประทานให้ถูกต้องตรงตามความเป็นไปของชีวิตในวัยที่แตกต่างกันไป อาหารจึงเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงอิงอาศัยโดยพื้นฐานของชีวิตส่วนกายที่ทุกท่านควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกของการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และนำมาซึ่งการก้าวพัฒนาต่อไปได้

กองทุนสุขภาพเขียว มีความตระหนักรู้ในความจริงที่ว่า การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องอาหารการกิน เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยพื้นฐานที่จักนำไปสู่การที่จะมีสุขภาพกายที่ดี ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ยังมีทางออกอย่างเป็นรูปธรรมของอาหารที่มีคุณภาพ ไร้สารพิษ ให้เป็นทางเลือกอย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งไทยด้วย

ด้วยแนวคิดเช่นนี้ กองทุนสุขภาพเขียว จึงมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการกับบุคคล องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดภาคีเชื่อมโยงไปในทุกภาคส่วนก่อให้เกิดเป็นพลังสุขภาพเขียว จนเกิดเป็นวิถีชีวิตการเกษตรโดยพื้นฐานของสังคมไทย สังคมไทยก็จักพึ่งตนเองได้ ทั้งในด้านวัตถุดิบ และการแปรรูป สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษที่หลากหลายรูปแบบบนความหลากหลายทางชีวิภาพของประเทศไทย ประเทศไทยจักได้ชื่อว่า "ครัวโลก" ที่ปลอดภัยอย่างมีคุณค่าที่แท้จริง


 • Dr.Athit3501.jpg
  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวทางของกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รายชื่อที่ปรึกษากองท...

 • committee350.jpg
  คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว (GHF) นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธาน (อดีต เลขาธิการพรรคพลังธรรม) คุณอำนาจ หมายยอดกลาง รองประธาน (โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก...

 • c350.jpg
  การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1/2559 ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว...

 • logoGHF3.png

 • meeting350.jpg
  การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร จากโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคา...
Visitors: 26,999