คณะที่ปรึกษา

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวทางของกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

รายชื่อที่ปรึกษากองทุนสุขภาพเขียว (GHF)

     
 

ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์

( ประธานที่ปรึกษา )

สมณะจันทเสฏโฐ

( ที่ปรึกษาพิเศษ )

     
พล.ร.อ.บรรณวิทย์  เก่งเรียน

พล.อ.บุญธรรม  โอริส

พล.อ.อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์

     
อาจารย์ณรงค์  เพชรประเสริฐ อาจารย์สมเกียรติ  พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์สมเกียรติ  คงวิทยา
     
ดร.พีระพงษ์  สาคริก ดร.สุริยะใส  กตะศิลา

นพ.กุศล  ประวิชไพบูลย์

     

นพ.ชูชัย  ศุภวงค์

นพ.นิทัศน์  รายยวา คุณคมกริช  วัฒนเสถียร
     
คุณธำรงค์  แสงสุริยจันทร์

คุณประสาร  มฤคพิทักษ์

คุณปราไพ  ปราสาททองโอสถ

     
คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์ คุณพิภพ  ธงไชย

คุณพิเชฏฐ  พัฒนโชติ

     
คุณวิทยา  แก้วภราดัย คุณสมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล

คุณสมโชค  ไกรนรา

     

คุณสำราญ  รอดเพชร

คุณอำนวย  อินทสร

คุณสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล 

   
ผศ.ดร. ศรุตยา  สุนาถวนิชย์กุล คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว   

  • committee350.jpg
    คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว (GHF) นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธาน (อดีต เลขาธิการพรรคพลังธรรม) คุณอำนาจ หมายยอดกลาง รองประธาน (โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก...

  • c350.jpg
    การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1/2559 ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว...

  • logoGHF3.png

  • meeting350.jpg
    การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร จากโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคา...
Visitors: 27,001