การสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 59 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ณ ที่ทำการ โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มาจากทั่วประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และมีพื้นที่การทำกสิกรรมอินทรีย์อยู่แล้ว แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรองคุณภาพอย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้ และการตลาดสีเขียวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เข้าถึง พร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครมาเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว ซึ่งผู้ที่มาสัมภาษณ์พูดคุยคือ คุณเมธาวี จันทร์สูรย์ ผู้สมัครจากจังหวัดบุรีรัมย์ และคุณลลิตา แก้วนิมิตร ผู้สมัครจากจังหวัดศรีสะเกษ

Visitors: 26,987