คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว (GHF)

   

นพ.ระวี  มาศฉมาดล

ประธาน

(อดีต เลขาธิการพรรคพลังธรรม)

คุณอำนาจ  หมายยอดกลาง

รองประธาน

(โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กรอ.)

คุณเชาว์วัช  หนูทอง

รองประธาน

(บริษัท กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี)

   

น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย

รองประธาน

(รองประธานมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์)

 คุณภวัต  พานิชกุล

เลขานุการ

(อดีตคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนกระทรวงสาธารณสุข)

คุณดวงพร  ศิริสัมพันธ์

รองเลขานุการ

       (ผู้สื่อข่าว USA และ พิธีกรอิสระ)

คุณพรชัย  ติรกาญจนา

เหรัญญิก

(อดีต นายทะเบียนพรรคพลังธรรม)

คุณประยงค์  ไชยศรี

กรรมการ

(อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาราช)

คุณทศพล  พรหมเกตุ

กรรมการ

(รองประธานสมัชชาประชาชนอีสานเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)

     

คุณอเนก  ทิมทับ

กรรมการ

(รองเลขาธิการสมาคมสหพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

คุณเกษม  บุตรขุนทอง

กรรมการ

 (อดีต สส.เพชรบูรณ์  พรรคพลังธรรม)

 คุณนงลักษณ์ ติรกาญจนา

กรรมการ

     

คุณสมศักดิ์  งามมณีอุดม

กรรมการ

      (อุปนายกสมาคมจิตอาสาพัฒนา  ปราจีนบุรี)

 คุณอ๊อด  บุญพา

กรรมการ

(อดีต เลขาธิการพรรคพลังธรรม)

คุณวงษ์พันธ์  บำเหน็จพันธุ์

กรรมการ

    (ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการโรงแรม,รีสอร์ทและศูนย์การค้า)

     

คุณศักดิ์ชาย อินทะแพทย์

กรรมการ

  คุณคงณัฐ  โชติภัทรศรี

กรรมการ

 คุณอารีย์ พงษ์ไชยโสภณ

กรรมการ

 

 

 

 คุณสมบูรณ์ ศุภพลี

กรรมการ

ธนพัต นุวัตดี

กรรมการ 

 

 


  • Dr.Athit3501.jpg
    ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวทางของกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รายชื่อที่ปรึกษากองท...

  • c350.jpg
    การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1/2559 ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว...

  • logoGHF3.png

  • meeting350.jpg
    การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร จากโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคา...
Visitors: 26,999