17-18 ตุลาคม 2559 สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559

สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม

17-18 ตุลาคม 2559, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร

 

สังคมและชุมชนท้องถิ่นไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบต่อความมั่นคงทางอาหารอย่างสำคัญ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ดังจะเห็นได้จากการเผชิญหน้ากับภัยแล้งและอากาศร้อนมากที่สุดครั้งหนึ่งในหลายทศวรรษเมื่อฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา การลงทุนข้ามชาติในกิจการด้านการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ บทบาทของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในระบบอาหารในประเทศและการเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญได้แก่การเริ่มต้นประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในปลายปี 2559  รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งจะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสำคัญในอนาคต เป็นต้น

  

Published on Oct 17, 2016

- สถานภาพความมั่นคงทางอาหาร 2559 : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 :
เกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน : ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- มาตรฐานบังคับ : ส่งเสริมหรือบั่นทอนเกษตรอินทรีย์ : คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนข้ามชาติ และผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร

ในสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร
http://www.biothai.net/conference/2559

เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559

Published on Oct 18, 2016

ในสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร
http://www.biothai.net/conference/2559

Published on Oct 18, 2016

ในสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร
http://www.biothai.net/conference/2559

Published on Oct 18, 2016

ในสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร
http://www.biothai.net/conference/2559

Published on Oct 18, 2016

ในสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร
http://www.biothai.net/conference/2559

Published on Oct 18, 2016

ในสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร
http://www.biothai.net/conference/2559


 • unspecified350.jpg
  นพ.ระวี มาสฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว ได้พูดคุยในรายการ siamthai update เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในหัวข้อ "เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

 • ThaiGAP 350.jpg
  อ่านต่อ ไปที่ Thai GAP 2 / 2

 • ThaiGAP 350.jpg
  จบ กลับไปหน้าแรก Thai GAP 1 / 2

 • อินทรีย์350.jpg
  ถกเถียงกันมาระยะหนึ่งแล้ว ถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการประกาศใช้ มาตรฐานบังคับการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกวันนี้ในท้องตลาด เราจะเห็นผลผลิตทางการเกษตรส่วนหนึ่งแสดงฉลากที่ม...

 • อภิรดี350.jpg
  พณ.ทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 5 ปี ดันไทยฮับอาเซียนมติชนออนไลน์วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดยโสธร นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธาน...

 • thumb350.jpg
  ไม่ว่าจะช่วงเทศกาลกินเจ หรือช่วงปกติ การทานผักเป็นเรื่องที่เราควรทำเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี แต่ข่าวร้ายคือ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.ศิริราช) ตรวจพบสารเคมีตกค้างจากย...

 • thaipan_press_4_4_2559_2 350.jpg
  การตรวจพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 6 ชนิดที่ถูกแบนไปแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตกค้างถึง 29 ตัวอย่าง จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้จำนวน 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% สะท้อนคว...

 • vegetables-fruit350.jpg
  Published on Feb 11, 2014 การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหาร และโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื...

 • food350.jpg
  Published on Sep 29, 2016 แขกรับเชิญในวันนี้ เป็นเรื่องราวร็อกเกอร์หญิงของเมืองไทย คุณแหวน ฐิติมา สุตสุนทร ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโล...

 • supachailor350.jpg
  เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2558 ดูเหมือนจะเริ่มกลับเข้าสู่โหมดของการขยายตัวอีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา ยกเว้นในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประสบปัญหาอย่างมาก...

 • statistic.jpg
  เกษตรอินทรีย์ไทยในปีที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเริ่มกลับเข้าสู่โหมดของการขยายตัวอีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงเล็กน้อยในปีก่อนหน้า ยกเว้นในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประสบปัญหาอย่างมาก จ...

 • organic350.jpg
  การทำเกษตรกรรมของไทยมักประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากรายจ่ายในการจัดซื้อสารเคมีจำนวนมาก มาใช้เพื่อเร่งผลผลิต อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตที่ได้มีราคาตกต่ำ การขาด...

 • maxresdefault350.jpg
  Published on Dec 3, 2015 - คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)- ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- คุณวัชรพล แดงสุภา กรีนพีซ เอเชียตะวัน...

 • GMO-VS-Organic350.jpg
  Published on Oct 21, 2014 โดย..- นางสาวสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค- นายวัลลัภ พิชญ์พงศา สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย- ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ บริษัทผลิตข้าวโพดหวาน/นักปรับปรุ...

 • content_350.png
  Published on Aug 19, 2015 ทิศทางของระบบเกษตรและอาหารประธานการอภิปราย : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญอนาคตเกษตรกรรมไทยในมุมมอง “เกษตรเชิงนิเวศ” โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดินอนาคตเ...

 • ทุเรียน.jpg
  คุยกันเรื่อง Durian Society ในรายการคิด เพื่อไทย ออกอากาศเมื่อ ๔ มค. ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑/๒ เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2017 คุยกันเบาๆ เรื่องภาพรวมของ Durian Society ในช่องที่ TV ๒๔ คุยกัน...
Visitors: 26,987