ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ท่าวุ้ง ลพบุรี

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี

แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร เปิดอบรมให้ความรู้เกษตกรผู้สนใจทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการทำนาอินทรีย์ ปลูกผักอินทรีย์ และอื่นๆอีกมากมาย ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับ

อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง

เป็นผู้ปฏิบัติและเป็นวิทยากรเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตและเพื่อ ให้สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย

นาอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี

การทำนาอินทรีย์ทำไม่ยาก อีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน ลดการใช้สารฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพียงมีการจัดการที่ดีทั้งวิธีปลูกและขั้นตอนดูแลบำรุง ป้องกันกำจัดวัชพืช โรคและแมลง ด้วยวัถตุดิบจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมี

นาโยนกล้า ลดต้นทุน ลดแรงงาน
"นาโยนกล้า" นวัตกรรมการทำนาแบบใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทำนาภาคกลาง หรือพื้นที่ที่จัดการเรื่องน้ำได้ การทำนาแบบโยนกล้าจะใช้เมล็ดพันธุ์ประหยัดกว่าการทำนาหว่านน้ำตม และนาดำ ทำให้ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ได้มาก อีกทั้งยังง่ายไม่เปลืองแรง ผลผลิตที่ได้ไม่ต่างจากการทำนาหว่านหรือนาดำ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมวัชพืชได้ดีกว่า และหากทำนาด้วยเกษตรอินทรีย์ หรือ เกษตรปลอดสารพิษแล้ว ต้นทุนในการทำนายิ่งลดลงอย่างชัดเจน

การทำนาแบบต้นเดี่ยวหรือทำนาแบบประณีต
(SRI; System of Rice Intensification)
ปฏิวัติระบบการปลูก ด้วยข้าวหนึ่งเมล็ด

ผลิตให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง : หนทางใหม่ในการปลูกข้าว

การปลูกข้าวในระบบ SRI จะใช้ต้นกล้าข้าวที่มาอายุประมาณ 8-15 วัน ปลูกแบบต้นเดี่ยว โดยปลูกระยะห่าง 30x30 ซม. การปลูกพืชในระบบนี้จะเน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยการผลิตและใช้น้ำน้อยเพียงให้ดินชื้นเท่านั้น เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ โดยการปลูกแบบต้นเดี่ยวจะทำให้ข้าวแตกกอมากกว่าวิธีปกติ เพราะต้นข้าวจะไม่แย่งอาหารแข่งกันเอง ผลผลิตที่ได้จึงมากกว่าการปลูกด้วยวิธีปกติ นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้น้ำ ลดต้นทุนการผลิต และทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงมากขึ้นอีกด้วย

เชิญคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

Visitors: 26,987