ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วังน้ำเขียว นครราชสีมา

โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน

ในท่ามกลางความโชคร้ายของการมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ไม่รู้จักใช้ให้เกิดความยั่งยืน  ก็ยังเคราะห์ดีที่มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งตระหนักถึงปัญหา จึงรวมตัวกันตั้ง “กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว”  เมื่อต้นปี ๒๕๔๑  โดยมี นายอำนาจ  หมายยอดกลาง  เป็นประธานกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่า  อนุรักษ์ดินและน้ำ   โดยทำการเกษตรแบบไร้สารพิษ ไม่ให้มีสารเคมีตกค้างไหลลงไปสู่แหล่งน้ำทางตอนล่าง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของเกษตรกรมีขีดจำกัด เช่น ฝายที่ก่อสร้างขึ้นเองพังทุกปี  เนื่องจากความแรงของกระแสน้ำ กลุ่มเกษตรกรจึงขอพระราชทานพระมหากรุณา  ซึ่งต่อมา ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก้าฯ รับ “โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว”  ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม

กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว ได้จัดทำแปลงสาธิตและดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี  ในการเพาะปลูกพืชให้แก่เกษตรกรที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น  รวมทั้งได้ขยายผลการเกษตรแบบไร้สารพิษไปสู่เกษตรกรทั่วทั้งพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว มีการจัดตั้งสหกรณ์ ธนาคารหมู่บ้าน มีการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม โดยเมื่อปี ๒๕๔๓  ได้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนของธนาคารออมสิน  เขียนโครงการขอความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาของรัฐบาลออสเตรเลียในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  และนับได้ว่าเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่  โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำกินเป็นแหล่ง น้ำสำรอง ปลูกพืชผสมผสาน เพื่อเป็นหลักประกันความเสียง ปลูกข้าวสำหรับการบริโภค ดังนั้น จึงมีความพออยู่พอกิน ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ผลผลิตที่เหลือนำมารวมกันเพื่อแบ่งปันและขาย  โดยมีการวมกลุ่มประสานงานด้านการตลาดและแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการอย่างมั่นคง  ซึ่งเป็นการก้าวสู่ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

จากพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่มีแหล่งน้ำทางการเกษตร และยังเป็นพื้นที่การเกษตรที่ใช้สารเคมี แต่หลังจากยกระดับขึ้นเป็นศูนย์การศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลายหน่วยงานเข้ามาพัฒนาและช่วยสนับสนุน ทำให้หลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกได้มีอาหารที่ปลอดภัย มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวของป้าเฉลียวก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ยืนหยัด ต่อสู้ฟันฝ่าจากผืนดินที่ปลูกพืชผักแทบไม่ขึ้น แต่ด้วยความอดทน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ยึดมั่นในแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีถึง3คน และทุกคนได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัว

 

Visitors: 27,000