เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ทางเลือกการจัดการปัญหาขยะ

•ขยะตกค้าง การเผาขยะในที่โล่ง การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และ ผลกระทบต่อทัศนียภาพ คือปัญหา สําคัญด้านการจัดการขยะชุมชน และมลพิษจากของเสียชุมชน

•การนําขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ การนำขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ ที่มีอยู่มากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะชุมชนทั้งประเทศ มาทําปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ

เกษตรอินทรีย์คืออะไร?

•สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(International Federation of Agriculture Movements: IFOAM) ให้คํานิยามของเกษตรอินทรีย์ว่า

•เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วย ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจ

•เน้นหลักการปรับปรุงบํารุงดินการเคารพต่อ ศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศ

•ลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเลี่ยง การใช้สารเคมีสังเคราะห์เช่นปุ๋ยสารกําจัด ศัตรพืชและเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ ศัตรูพืชและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

•ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและ พัฒนาความต้านทานโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง

ขอบเขตการวิจัย

•วิจัยคิดค้นสูตรปุ๋ยอินทรีย์

มีองค์ประกอบจําพวกเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ประเภทอาหารจากครัวเรือน และเศษวัสดุจากการทําสวน

มีสัดส่วนองค์ประกอบที่เหมาะสมของคาร์บอนและไนโตรเจน กระบวนการ หมักปุ๋ยเป็นการหมักในสภาวะที่มีอากาศ (Aerobic digestion)

มีการควบคุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิในคอกหมัก การถ่ายเทอากาศ ขนาดและชนิดของเศษอินทรียวัตถุที่ ใช้หมัก

มีคุณภาพตามประกาศมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548

ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•ทดลองนําไปใช้ในแปลงเพาะปลูกจริงตามหลักการทฤษฎี On-farm Testing (OFT)

•เผยแพร่ ขยายผลการวิจัย ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

เชิญคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 • อาหารออแกนิค.jpg
  อาหารอินทรีย์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ผักอินทรีย์ที่ตลาดเกษตรกรในอาร์เจนตินา อาหารอินทรีย์(อังกฤษ:organic food) เป็นผลผลิตจากการทำไร่นาอินทรีย์ปัจจุบัน สหภาพยุโรป สหร...

 • veg350.jpg
  เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทั้ง ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพ ทางธรรมชาติของพืช สัตว...

 • g350.jpg
  มาตรฐานและการขอใบรับรองผักปลอดสาร ในปัจจุบันมีผักปลอดสารพิษออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย โดยในท้องตลาดจะมีตราหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกที่มาของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าที่ซื้อ...

 • 900.jpg
  ถ้าหากย้อนความไปถึงยุคฟองสบู่แตกในปี 2540 มีภาคเกษตรของประเทศไทยภาคเดียวที่เป็นภาคธุรกิจและการค้า ไม่ประสบปัญหามากนัก นับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รัฐบาลและนักวิเคราะห์ มองว่าการเกษตรไท...

 • 9001.jpg
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน ...

 • พรบ.jpg
  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย ที่จัดทำด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากสังคมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ระยะเวลาถึง 8 ปีเต็มจ...

 • greenBuss350.jpg
  ช่องทางการตลาดของธุรกิจสีเขียว “ได้ผลผลิตมาแล้ว จะเอาไปขายใคร” เรื่อง : อาศิรา พนาราม เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าตอนนี้ทั่วทุกมุมโลกกำลังเริ่มจริงจังกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรา...

 • m350.jpg
  การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2016อีกหนึ่งองค์ความรู้ด้านระบบการแลกเปลี่ยนและ...

 • organic350.jpg
  ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Business) “เกษตรอินทรีย์” เป็นระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุ...

 • m3501.jpg
  บทคัดย่อ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาในการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศไทย และศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การส...

 • SF350.jpg
Visitors: 26,987