โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ กองทุนสุขภาพเขียว

 

    

ฐานปฏิบัติเรียนรู้ที่ 1 : วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นำโดย อาจารย์อำนาจ หมายยอดกลาง

ฐานปฏิบัติเรียนรู้ที่ 2 : ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

นำโดย อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ตระหนักเห็นถึงภาพโดยรวมของสังคมไทยที่จักอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ด้วยการพึ่งตนเองได้ด้วยการเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ซึ่งเป็นจุดแข็งโดยพื้นฐานของระบบนิเวศประเทศไทย อันประกอบด้วยระบบภูมิปัญญาไทยที่มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเองและผสมผสาน ด้วยฐานความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทย ด้วยเหตุนี้การผลักดันให้เป็นแผนการเกษตรแห่งชาติจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุผล และเห็นโดยชัดเจนว่า สิ่งที่เป็นพื้นฐานของเป้าหมาย ทิศทาง ที่จักก้าวเดินไปนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ มนุษย์ที่รู้คุณค่าความหมายของชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต นั่นก็คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ที่จักต้องมีคุณภาพที่ดี ไม่มีสารพิษ มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น

การพัฒนามนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทยในทุกมิติ เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย เป้าพึงประสงค์ของโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ก็คือ การสร้างและพัฒนามนุษย์ที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ ในการที่จักใช้วิชาการความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้ผลิตเพาะปลูกกสิกรรมไร้สารพิษได้จริง และจนถึงขั้นสร้างเครือข่ายการตลาดสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิผล

    

 

 เชิญคลิกเพื่อรับแผ่นพับโครงการฯ

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ

เป็นโครงการร่วมระหว่าง

1) ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กรอ. ) อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

2) ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี

3) กองทุนสุขภาพเขียว  (GREEN HEALTH FUND)

 เป้าหมาย

1) เพื่อผลิตนักกสิกรรมไร้สารพิษที่มีความรู้ และ ประสบการณ์จริง ในด้าน

   1.1  การปลูกผัก – ผลไม้ – สมุนไพร , การทำนา และการเลี้ยงสัตว์แบบไร้สารพิษ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

   1.2  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ

   1.3  การตลาดสินค้าไร้สารพิษ

2) เพื่อให้นักกสิกรรมไร้สารพิษที่จบหลักสูตรจากโครงการ  สามารถกลับไปประกอบอาชีพกสิกรรมไร้สารพิษได้จริง  ในภูมิลำเนาของตนเอง  และ
    เป็นครูฝึกที่จะช่วย ขยายแปลงกสิกรรมไร้สารพิษกระจายทั่วประเทศต่อไป

3) เพื่อผลิตนักกสิกรรมไร้สารพิษ ป้อนให้กับ บุคคล , องค์กร , หน่วยงาน ที่มีความประสงค์ จะลงทุนสร้างแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ

4) สร้างเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อ ร่วมมือกันในการ ผลิต – แปรรูป – การตลาด และ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ด้านกสิกรรมไร้สารพิษ

5) สร้างเสริมสุขภาพคนไทย " ตามหลักธรรมชาติบำบัด " ตามแนวคิด “ อาหารคือยา ” และ “ YOU ARE WHAT YOU EAT ”

6) เป็นการลงมือปฏิบัติจริง ในการสรุปบทเรียนการปฏิรูประบบการเกษตรของประเทศ เข้าสู่แนวทาง เกษตรกรรมไร้สารพิษตามแนวพระราชดำริ

7) โครงการตั้งเป้าหมายจะผลิตนักกสิกรรมไร้สารพิษ จำนวน 50 – 100 คน ในระยะเวลา 1 ปี (15 พย. 2559 – 14 พย. 2560) กระจายไปสร้าง
    แปลงกสิกรรมไร้สารพิษ กระจายทั่วประเทศ ( ช่วงแรกรุ่นละ 4 คน แต่เมื่อมีความพร้อม จะขยายเป็นรุ่นละ 6, 8, 10 คนต่อไป )

รายละเอียดการเรียน

1) เปิดรับสมัครรุ่นละ 4 คน ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2559  เป็นต้นไป

2) แต่ละรุ่นจะมีระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์ ซึ่งมีแนวทางในการฝึกฝนเรียนรู้ โดยสังเขป คือ

ในช่วงแรก ประมาณ 10 วัน ฝึกฝนเรียนรู้ที่ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ในช่วงที่สอง ประมาณ 2-3 วัน ฝึกฝนเรียนรู้ที่ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ในช่วงที่สาม ประมาณ 3 สัปดาห์ ฝึกฝนเรียนรู้ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านไร่ภาสกร อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ซึ่งโปรแกรมการฝึกฝนเรียนรู้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

3) เปิดเรียนเดือนละ 1 รุ่น  ทุกเดือน  เริ่มรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มาจนบัดนี้ รุ่นที่ 4 เริ่มเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

4) ฟรี ค่าเล่าเรียน – ค่าอาหาร – ค่าที่พัก ตลอดหลักสูตร

5) ฟรีค่าเดินทาง จาก กทม.ไป ลพบุรี , นครราชสีมา และตราด

6) ฟรี เสื้อยืด  ของโครงการร่วม

เมื่อจบการศึกษาแล้ว

1) ถ้าผ่านการทดสอบ  จะได้รับใบประกาศนียบัตรของโครงการร่วม

2) สามารถกลับไปประกอบอาชีพ กสิกรรมไร้สารพิษได้ในภูมิลำเนา  ทั่วประเทศ

3) สามารถกลับไปสร้างแปลงกสิกรรมไร้สารพิษในพื้นที่ของบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน  ต้นสังกัด   ที่ส่งมาเรียน

4) โครงการจัดหางานให้ ไปสร้างแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ ในพื้นที่ของบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน ที่ติดต่อกับโครงการ  โดยมีอัตราเงินเดือนประมาณ     13,000 - 15,000บาท

5) เป็นครูฝึกในการขยายเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษในพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงาน  อยู่ ทั่วประเทศต่อไป

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน

1) มีอุดมการณ์ และ ความมุ่งมั่นในการกสิกรรมไร้สารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2) มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนติดต่อกัน 5 สัปดาห์ ต่อเนื่อง

3) ไม่จำกัดวุฒิ , อายุ , เพศ  แต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง

4) มีความพร้อมและความจริงจังที่จะกลับไปประกอบอาชีพกสิกรรมไร้สารพิษ

5) มีบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน  ที่มีความประสงค์จะสร้างแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ  คัดเลือกตัวส่งเข้ามาเรียน

6) มีความพร้อมที่จะไปเป็นนักกสิกรรมไร้สารพิษให้กับ บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะสร้างแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ  และได้ประสานงานให้ทางโครงการ ผลิตนักกสิกรรมไร้สารพิษให้

หมายเหตุ : วันเวลาเรียน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เชิญคลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 

ใบรับสมัคร

โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ

เงื่อนไขการรับสมัคร

1) อายุ 15 ปีขึ้นไป

2) ไม่ติดยาเสพติด หรือไม่มีโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเมื่อต้องเข้าอบรมฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม

3) ไม่เป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรง หรือไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

4) มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในวิถีกสิกรรมไร้สารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5) มีความพร้อมที่จะเข้าอบรมติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

6) มีความมุ่งมั่นและจริงจังที่จะนำความรู้ที่ได้หลังจากจบการอบรมโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ นำไปปฏิบัติสร้างแปลงกสิกรรมไร้สารพิษในพื้นที่ของตนเอง  หรือต้นสังกัดที่ส่งมาอบรม หรือตามที่โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษจัดหาแหล่งงานไว้ให้

7) ครอบครัวเดียวกันจะสมัครได้เพียงท่านเดียว

8) สามารถดาวโหลดใบสมัครจาก www.greenhealthfund.org

9) การสมัคร กรอกเอกสารการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ : โรงพยาบาลเวียงเวช เลขที่ 475/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 โทร : 077-361483

หรือส่งใบสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มผ่านทาง Website : www.greenhealthfund.org

หรือส่งใบสมัครผ่านช่องทาง E-mail : greenhealthfund@gmail.com

หรือส่งใบสมัครช่องทางโทรสาร 077-361672

10) สถานที่ทำการอบรม

- ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

- ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

11) ฟรี ค่าสมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ฟรี ตลอดหลักสูตร (ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอยู่อบรมตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์)

เอกสารการรับสมัคร

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้าน                       1 ฉบับ

3) ใบรับรองทางการแพทย์                 1 ฉบับ

 

 

 

Visitors: 26,987